KM x E KM x massa x rum/tid

 

Jag känner mig som en forskare. Inte bunden till någon institution. Kanske, just därför kan jag breda ut mig i tvärvetenskaplig research. Som naturvetare har jag ställt upp en teori, som har utvecklats mot oanade slutsatser. Jag har sökt motbevis men fortfarande inte stött på hållbara sådana.

 

Min hypotes är: att genom naturvetenskapliga termer påvisa sannolikheten att det finns en medveten, konstruktiv ren energi (KM x E) som inte är bunden till massa, rum eller tid, och utifrån detta påvisa att medvetandet har en ”autonom” bindning till all massa inom rum – tid – dimensionen.

 

 

Avhandling

Vi lever i en rum – tid – dimension. Vi som lever i detta, och allt vi ser omkring oss består av massa. Energin vi är beroende av är bunden i synnerligen små energipartiklar som interagerar med större partiklar. Denna massa – rum – tid – existens är medveten, det vet både du och jag. Detta är den mest fundamentala observation vi över huvud taget kan åstadkomma.

 

Vi lever alltså i en medveten massa – rum – tid – existens.

 

I Einsteins berömda relativitetsteori hittar vi också massa – rum – tid. Exakt uttryckt E = massa x 300000² km/sek.

 

Om vi bortser från det enorma kvantitetsmåttet så talar ändock formeln om faktorsbundna enheter som massa – rum – tid som tydligen är beroende av varandra och dessutom är en medveten existens.

 

Grundtanken i formeln är att energi ”E” kan överföras till massa – rum – tid, som alltså har en medveten faktor.

 

På höger sida om likhetstecknet står alltså allt som finns i vår medvetna massa – rum – tid existens.

 

På vänster sida om likhetstecknet står ”E” vilket innebär ren energi (pure energy) i strikt matematisk mening.

 

Enligt matematiska normer representerar en ekvation två olika uttryck på identiskt samma sak på var sin sida om likhetstecknet.

 

Vi kan också betrakta formeln som ett förlopp likt en kemisk formel E m x c² eftersom det är allmänt bekant att massa kan överföras till energi.

 

Följdriktigt har vi på höger sida av ekvationen en medveten x massa x rum x tid existens.

 

På vänster sida ren energi ”E” (pure energy) där det i grundformeln inte finns massa, rum eller tid. Vi har nu tillfört en ny faktor medvetande, KM (konstruktivt medvetande) på högra sidan och måste därför tillföra KM på vänstra sidan av ekvationen KM x E vilket alltså måste innebära ett konstruktivt medvetande som består enbart av ren energi.

 

För mig är detta en ofrånkomlig logik som är mycket omskakande.

 

Som en följd av detta och som en följd av att energi ”E” kan omvandlas till massa inom rum – tid dimensionen och som en följd av att denna rena energi innehåller en faktor KM (konstruktivt medvetande) så måste all massa innehålla KM.

 

KM x E KM x massa x rum/tid

 

Alltså har all massa en ”autonom” bindning till ett slags konstruktivt medvetande KM.

 

Stämmer allt detta med vår fysiska värld?

 

Diskussion: Ren energi

En supersträng innehåller lika mycket energi som 2,7 g (?) materia. När denna energi frigörs finns enbart pure energy att tillgå. Energin i vår massa – rum – tid existens är bunden till energipartikar: fotoner, elektroner, gluoner, gravitoner, vektorbosoner o.s.v.

 

C:a 74% av vårt universum består av odefinierad mörk energi. Våra mätinstrument är baserade på massa – tid – rum. Pure energy är svår att påvisa.

 

Big Bang

Ren energi ”kondenseras” till massa – rum – tid.

Före Big Bang: tiden finns inte, rummet finns inte, massan finns inte.

Efter Big Bang: Svarta hål utgör motsatsen till Big Bang.

Massan ökar sin komplexitet inom ett regelverk gemensamt över hela universum. Komplexiteten är hissnande i sin precision och stabilitet. Detta kan förklaras med en faktor KM.

 

- Med ökad komplexitet ökar KM´s komplexitet

- Livets uppkomst verkar finnas som en ursprunglig programmering av materien. (DN 11/6 2006)

- David Bohm yttrar sig om ”kvantsoppan” ”It is like a mind like system”

- Darwins utvecklingsteori som enbart är en i efterhand beskrivande teori kan förklaras med faktor KM, ID (Intelligent Design) kan förklaras med faktor KM, och kan göras närmast identisk med Darwins teori enbart genom att förlänga tidsaxeln. Med ökad komplexitet och med ökade perseptiva och kognitiva egenskaper hos vår osannolika hjärna, som hjälpmedel, ökar vårt egen KM mot vår analyserande nivå.

 

Religiös analys

Evigheten förklaras genom KM x E → tiden – rummet – massan finns inte. Gud skapade oss till sin avbild – vi består av samma KM som vår skapare. Alla religioner har samma ursprung och skapare. Vi har alltså inte rätt att döda varandra utan bör enas om allt vi har gemensamt.

 

Summary

E = m x c²

E = m x 300000² km/sek

E = massa x rum/tid

KM = konstruktivt medvetande

KM x massa x rum/tid

KME= KM x massa x rum/tid

pure energy (E) innehåller KM

E m x c²

KME KM x massa x rum/tid

all massa innehåller KM

KM x Massa x Rum x Tid är faktorer i samma existens och kan inte

analyseras separat.

 

Sollentuna den 11 juni 2006

Per Gålnander

Kvarnvägen 9

192 51 Sollentuna

Tel. 08-92 99 96

e-mail: per.galnander@nemert.se

 

 

Copyright © Per Gålnander 2006